ដំណឹងក្ដៅៗ

របៀបចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីនៅលើ LBank
ការបង្រៀន

ចុះឈ្មោះគណនី LBank ដោយប្រើអ៊ីមែល ឬលេខទូរស័ព្ទសកម្មរបស់អ្នកពីប្រទេស ឬលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក។ អនុញ្ញាតឱ្យយើងនាំអ្នកពីរបៀបចុះឈ្មោះគណនីមួយនិងចូលនៅលើ LBank App និងគេហទំព័រ។

ព័ត៌មានពេញនិយម