LBank-da hasaby nädip açmaly we barlamaly
Gollanmalar

LBank-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

LBank hasabyňyza giriň, aragatnaşyk maglumatlaryňyzy tassyklaň, şahsyýetiňizi kesgitläň we surat ýa-da portret ýükläň. LBank hasabyňyzy goramagy unutmaň - hasabyňyzy ygtybarly saklamak üçin ähli zady edýäris, LBank hasabyňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga hem güýjüňiz bar.
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Gollanmalar

LBank-da hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

LBank programmasynda ýa-da LBank web sahypasynda LBank hasaby döretmek üçin birnäçe gysga we ýönekeý ädimlerden başlalyň. Soňra şahsyýet barlagyny dolduryp, kripto goýumy we LBank hasabyňyzdaky çykdajy çäklendirmelerini açyp bilersiňiz. Adatça, bu prosesi gutarmak üçin birnäçe minut gerek.
LBank-da hasaby we goýumy nädip açmaly
Gollanmalar

LBank-da hasaby we goýumy nädip açmaly

LBank-da söwda hasaby açmak aňsat däldi; size diňe e-poçta salgysy, telefon belgisi ýa-da Google hasaby gerek. Hasap üstünlikli döredeniňizden soň, şahsy sanly gapjygyňyzdan LBank-a cryptocurrency goşup ýa-da şol ýerden satyn alyp bilersiňiz.