LBank alyş-çalyş mazmuny

Baş edara Gonkong, Hytaý
Tapyldy 2015
Ativeerli belgi Hiç
“Cryptocurrency” sanawynda 120+
Söwda jübütleri 180+
Goldanýan Fiat walýutalary ABŞ dollary we hytaý ýuany
Goldaw berýän ýurtlar 200
Iň pes goýum N / A
Goýum tölegleri Mugt
Geleşik tölegleri 0,1%
Tölegleri yzyna almak Dürli kriptografiýada üýtgeýär
Arza Hawa
Müşderi hyzmady Poçta, soraglar, ulanyjy gollanmasy, kömek merkezi, haýyş goldawyny iberiň

Çäklendirmelere garamazdan, LBank mobil programmasy we iň az söwda tölegleri bilen meşhurlyk gazandy. Bilim çeşmeleri we özüne çekiji mümkinçilikler, dünýä derejesinde özüne çekiji bolmagynyň has köp sebäbi. Müşderiler zolakly zolakdan çykmazdan ozal LBank alyş-çalyş synlaryndan geçmeli. Şonuň üçin bu ýerde hyzmatlaryny, howpsuzlygyny, töleglerini we başgalary düşündirýän LBank alyş-çalyş synlary bar.

LBank bir Exchangeasy näme?

LBank 2015-nji ýylda esaslandyrylan Gonkongda ýerleşýän cryptocurrency bir exchangeasydyr. Superchains Network Technology Co. Ltd. bu platforma eýeçilik edýär we işleýär. 97 belgi üçin kripto söwda jübütlerini hödürleýär we meşhur alternatiwa edýär. Baş edarasy Hytaýda ýerleşýändigi sebäpli KuCoin, Binance we Bit-Z ýaly atlar bilen bäsleşýär. Mundan başga-da, ýerleşýän ýeri, alyş-çalyş käbir sebitlerden ulanyjylary kabul etmegini çäklendirýär. Şeýle-de bolsa, 4,8 million ulanyjy toplap, 200 ýurtda bar. Hasap hasaby döretmek, ykjam programma we bilim çeşmeleri ýaly çözgütler ony täze başlanlar üçin ideal edýär.

Mundan başga-da, tejribeli müşderiler üçin söwda görkezijileri we API-ler ýaly ösen söwda gurallaryny hödürleýär. Mundan başga-da, ulanyjylara girişde iki faktorly tassyklamany ulanmaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde gaznanyň howpsuzlygy üçin sowuk we gyzgyn ammar gapjyklaryny üpjün edýär. Platforma, iň az söwda tölegleri we çykarmak tölegleri sebäpli öwgä mynasyp. Şeýle-de bolsa, walýuta laýyklygy, margin söwdasy we töleg usullary barada aýdylanda ýetmezçilik edýär.

Muňa garamazdan, cryptocurrency bazaryndan 5+ ýyllap hiç hili düýpli howpsuzlyk bozulmasyndan halas bolmak LBank bir exchangeasynyň mümkinçiliklerini görkezýär.

LBank syn

LBank alyş-çalşygy nähili işleýär?

LBank ýokary bäsdeşlik bazarynda işleýän hem bolsa, amallary düýpgöter tapawutlanmaýar. Kripto alyş-çalşygy hökmünde web esasly söwda platformasyny üpjün edýär. Ulanyjylara ýönekeý tejribe hödürleýän içgin interfeýs bilen gelýär.

Şeýle hem, ulanyjylara iň oňat söwda mümkinçiliklerini üpjün etmek üçin tehniki derňew görkezijilerini ulanýar. LBank tarapyndan ulanylýan iň görnükli görkezijiler CCI, RSI, KDJ we MACD. Şeýle çözgütleri ulanýar we öndürijiligini ýokarlandyrýar. Platformada hasap açandan soň, ulanyjylar diňe serişdeleri goýmaly bolýarlar. Ondan soň, kriptografik walýutalary satyn almak we satmak üçin gurallary ulanyp bilerler.

LBank alyş-çalyş aýratynlyklary

LBank alyş-çalyş synlarynyň köpüsinde bolşy ýaly, ine, LBank cryptocurrency alyş-çalyş teklipleriniň iň görnükli aýratynlyklarynyň çalt peselmegi: -

 • Hytaýda ýerleşýän platforma bolansoň, esasan Aziýa bazaryna gönükdirilendir. Täze ulanyjylar üçin çalt hasap döretmegi üpjün edýär we başlamaga kömek etmek üçin bilim çeşmelerini hödürleýär. Jübi programmasy ulanyjylara islendik wagt islendik ýerden söwda etmäge mümkinçilik berýär.
 • Öňdebaryjy görkezijiler we söwda penjireleri bilen tejribeli müşderilere kömek etmek bilen, içgin interfeýsi bilen täze öwrenijileri özüne çekýär. Giňişleýin cryptocurrency goldawy we ýeterlik likwidligi Günbatar bazarynda-da meşhur. Platforma iki faktorly tanamak, SSL goragy we sowuk / gyzgyn ammar gapjyklary ýaly aýratynlyklary birleşdirýär. Şeýle gurallar optimal howpsuzlygy saklamaga mümkinçilik berýär.
 • LBank bu aýratynlyklaryň esasyny düzýär we iň az söwda tölegleri bar. Şol sebäpli, täze başlanlar we weteranlar üçin ideal platforma.

LBank Bir Exchangeasy tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar

Hiç bir LBank alyş-çalyş syny, hyzmatlaryny düşündirmezden doly bolup bilmez, şonuň üçin aşakda LBank bir exchangeasynyň hyzmatlaryny sanadyk: -

Birnäçe söwda platformalary

LBank-da birnäçe enjam sazlaşyklylygy bar. Ulanyjylar ýokary hilli söwda hyzmatlary üçin iş stolunda we ykjamda oňa girip bilerler.

Ösen gurallar

Platformada CCI, RSI, KDJ we MACD ýaly ösen görkezijiler bar. Mundan başga-da, tejribeli ulanyjylar ösen söwda tejribesi üçin premium söwda penjiresinden peýdalanyp bilerler.

Iň amatly howpsuzlyk

SSL we 2FA web sahypasyny goldaýanlygy sebäpli LBank hemmeler üçin ygtybarly platforma. Mundan başga-da, ulanyjylaryň emläklerini üpjün etmek üçin sowuk we gyzgyn ammar gapjyklaryny ulanýar.

Kriptokurensiýa bir Exchangeasy

Kripto söwdasy LBankyň meşhurlygynyň artmagynyň esasy sebäbi. Ulanyjylara köp sanly sanly walýutalary minimal bahadan satyn almaga we satmaga mümkinçilik berýär.

LBank syn

Bilim çeşmeleri

Täze doglan çagalaryň alyş-çalşynda bilim çeşmeleri bar. Mümkin boldugyça çalt we bökdençsiz başlamak üçin zerur maglumatlary berýär.

Gapjyklar we sargytlar

Weteran söwdagärler üçin “Spot”, “mukdar”, “Maliýe” we “Futures” gapjygy ýaly görnüşler hem bar. Mundan başga-da, müşderiler “Grid”, “Futures” we “Spot” sargytlaryny ulanyp bilerler.

Söwda API-leri

Müşderiler islendik wagt mümkinçilik gazanmak üçin söwda API-lerine hem girip bilerler.

LBank alyş-çalyş syny: Gowy we zyýany

Söwdagärleriň köpüsi, oňaýly taraplaryna düşünmek üçin LBank alyş-çalyş synlaryny okaýarlar. Şeýlelik bilen, size karar bermäge kömek etjek peýdaly we zyýany barada gysgaça syn:

Taraz Garamaýan taraplary
LBank synUlanmak we düşünmek aňsat LBank synKöp ýurtda elýeterli däl
LBank synAziýaly söwdagärler üçin amatly LBank synMüşderi goldawyny haýal
LBank synPes söwda tölegleri we çykarmak üçin töleg ýok LBank synIňlis dilinde gürleýän halklar üçin mümkin däl
LBank synJübi programmasy elýeterli LBank synCTrader ýa-da MetTrader ýok
LBank synÖsen söwda gurallary LBank synÇäkli töleg usullary
LBank synHasap hasaby döretmek LBank synDüzgünleşdirilmedik
LBank synBilim çeşmeleri
LBank syn2FA we sowuk gyzgyn gapjyklar
LBank syn97 kripto belligini goldaýar
LBank synLiquideterlik likwidlik


LBank alyş-çalyş amallary

 • LBankyň resmi sahypasyna islendik enjamda giriň.
 • Rightokarky sag bölüme göz aýlaň we SignUp saýlaň.
 • E-poçta we ykjam nomer opsiýalarynyň arasynda saýlaň.
 • ReCaptcha-ny tamamlaň.
 • Barlag koduna garaşyň we tabşyryň.
 • Paroly dörediň we tassyklaň.
 • Mümkin bolsa, islendik ugrukdyryjy kody beriň.
 • Hyzmat şertnamasy gutusyny belläň.
 • SignUp opsiýasyna basyň.
 • Munuň ýaly penjire açar.
 • Indi, 2FA opsiýasyny baglamalydygyny saýlaň. Eger ýok bolsa, Geçmek saýlaň.
 • Müşderileri ýokarky sag bölümdäki hasap hasaby bilen baş sahypa ugrukdyrar.

LBank syn

LBank bir Exchangeasy bilen söwdany nädip başlamaly?

LBank hasaby döretmekden başlaýan rahat söwda prosesini üpjün edýär. Ulanyjylar ony iň az maglumat bilen web sahypasynda we programmada döredip bilerler. Hasap açandan soň, müşderiler amatly goýum usulyny saýlamalydyrlar. Müşderilere bank simini geçirmek, elektron gapjyklar, MasterCard we sanly aktiwler bar. Goýum prosesi çalt.

Goýumdan soň, müşderiler 95+ kriptografik söwda edip bilerler. Bu amal ýönekeý, sebäbi ulanyjylar diňe web sahypasyna girmeli. Baş sahypada birnäçe walýuta warianty bilen satyn almak mümkinçiligi bar. Müşderiler mukdaryny laýyk walýuta girizenlerinden soň, “Indi satyn almak” opsiýasyna basyp bilerler. Indi, hasapda hiç hili serişde ýok bolsa, müşderiler töleg opsiýasyny saýlaýarlar. Bu geleşigi derrew başlar we müşderiler ýerine ýetirilenden soň tassyknama alarlar.

LBank alyş-çalyş tölegleri

Kriptokurensiýa biresalarynyň köpüsi ulanyjylardan üç görnüşli töleg alýar: -

 • Söwda tölegleri
 • Goýum tölegleri
 • Tölegleri yzyna almak

Şeýle-de bolsa, LBank kripto bir exchangeasy goşmaça funksiýalary sebäpli öndüriji we alyjy tölegini hem alýar. Muňa garamazdan, onuň tölegleri bazardaky iň bäsdeş wariantlardan biridir.

Söwda tölegleri

LBank Bir Exchangeasy, beýleki bir exchangalar bilen deňeşdirilende minimal bolan her söwdada 0.10% söwda tölegini alýar. Mundan başga-da, LBank-yň elýeterliligini görkezip, bazar üçin ortaça tölegler 0,25% -de galýar.

Goýum tölegleri

Platformada goýum tölegi ýok. Ulanyjylar serişdeleri goýmak üçin cryptocurrencies, eWallets, MasterCard we bank sim geçirimlerini saýlap bilerler.

Tölegleri yzyna almak

LBank bir exchangeasynda gönüden-göni pul tölegi bolmasa-da, torlar tarapyndan alynýan tölegler bolýar. Mysal üçin, Ethereum-dan çykarmak üçin 0,1% töleg bar.

Öndüriji we töleýji tölegler

Çäk we bazar sargytlaryny ýerine ýetirmek üçin 0.10% töleg bar. Tölegler pudagyň ortaça derejesine laýyk gelýär. Şeýle-de bolsa, LBank töleg meýilnamasynyň doly jikme-jikliklerini bilmek üçin şu baglanyşygy barlaň.

LBank töleg usullaryny kabul etdi

Töleg usullary LBank-yň berk kostýumy däl, sebäbi ol diňe sanlyja warianty goldaýar. Muňa garamazdan, MasterCard, sebit eWallets, bank sim geçirişi we kriptografik walýuta ýaly meşhur alternatiwalary üpjün edýär.

LBank goldaýan ýurtlaryň walýutalary

Kripto utgaşyklygy LBank üçin has güýçli ýer bolsa-da, ýurt goldawy taýdan ýetmezçilik edýär. Hytaýda ýerleşýändigi sebäpli, käbir ýerlerde kanuny çäklendirmeler bolup biler.

Şeýle-de bolsa, ol henizem köp ýurtda ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär: -

 • Hindistan
 • ABŞ
 • Awstraliýa
 • Kanada
 • Hytaý
 • Demirgazyk Koreýa
 • Germaniýa
 • Täze Zelandiýa
 • Müsür
 • Portugaliýa
 • Türkiýe
 • Katar
 • Fransiýa
 • Daniýa

“LBank Exchange US”, kripto ýurt boýunça uly islegi göz öňünde tutup, söwdagärleriň arasynda meşhur gözleg.

LBank müşderilere 97 sanly aktiw we kriptografik walýuta hödürleýär, iň görnüklileri: -

 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Bitcoin Gold
 • Litecoin
 • NEO
 • Bitcoin Cash
 • Qtum
 • Zcash
 • Ethereum Klassiki
 • Siacoin
 • Bitshares
 • Bitcoin-almaz
 • VeChain

LBank söwda platformasy

LBank kripto bir exchangeasynda ulanyjy üçin amatly söwda platformasy bar. Onuň ýönekeý çemeleşmesi, bazar tejribesine garamazdan her bir ulanyjyny özüne çekýär. Janly diagrammalar we penjireleri satyn almak bilen gelýär. Mundan başga-da, ösen görkezijileri we bazar derňew gurallaryny birleşdirýär. Şeýle-de bolsa, çyzgy gurallarynyň we diagramma derňewiniň ýetmezçiligi bar. Müşderilere elmydama gowy alamat bolan söwdany amala aşyrmak üçin birnäçe ädim ätmeli däl. Umuman aýdanyňda, her bir söwda synpyna kynçylyksyz hödürlenýän hormatly çözgütleri hödürleýär.

LBank ykjam programmasy

Meşhur alyş-çalyşlaryň köpüsi ýaly, LBank hem täsirli programma üpjün edýär. Ulanyjylar programmany Google Play Store we Apple Store arkaly göçürip alyp bilerler. “Android” we “iOS” ulanyjylary üçin elýeterliligi ony söwdagärleriň arasynda meşhur saýlaýar. Programma gowy ýerine ýetirýär, zerur funksiýalary üpjün edýär we ulanyjy üçin amatly UI bilen üpjün edilýär.

LBank syn

LBank howpsuzlygy we gizlinlik

Bir exchangea, web sahypasyny goldaýan SSL ýaly tehnologiýalar bilen howpsuzlyk nukdaýnazaryndan gülläp ösýär. Ulanyjylar üçin iki faktorly barlamak mehanizmi bilen birlikde C1 we C2 tanamak ulgamlaryny birleşdirýär. Mundan başga-da, platforma ulanyjy aktiwlerini üpjün etmek üçin sowuk we gyzgyn ammar gapjyklaryny ulanýar we bu LBank-y iň ygtybarly cryptocurrency alyş-çalyşyna öwürýär. Ulanyjylar “LBank alyş-çalşygy ygtybarlymy” ýaly soraglar berýärler, sebäbi ol henizem düzgünleşdirilmeýär. Şeýle-de bolsa, müşderiler bir exchangalaryň köpüsiniň kadalaşdyryjy ygtyýarnamasyz işleýändigini bellemelidirler. Mundan başga-da, LBank 5+ ýyllyk bazar tejribesine eýedir.

LBank müşderi goldawy

Platforma müşderilere birnäçe goldaw mümkinçiliklerini hödürleýär. Ulanyjylar göni söhbetdeşlik ýa-da sosial media platformalary arkaly goldaw ýolbaşçylaryna baryp bilerler. E-poçta goldawy, islendik mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýan söwdagärler üçin hem elýeterlidir. Täze başlanlar, bloglar, habar bildirişleri, gollanmalar we soraglar ýaly bilim çeşmelerinden hem peýdalanyp bilerler.

LBank syn

Biziň kararymyz: LBank alyş-çalşygy gymmadymy?

Umuman aýdanyňda, LBank täze başlanlar we tejribeli söwdagärler üçin iň amatly gurallary üpjün edýär. Bilim çeşmeleri we ösen görkezijiler beýannamanyň subutnamasydyr. Ajaýyp howpsuzlygy LBank-yň çäkli töleg usuly goldawyny görkezýär. Platforma minimal töleg bilen elýeterlidir. Şeýlelik bilen, islendik söwdagär derrew 120+ kriptografik walýuta satyn almak / satmak üçin oňa girip biler.

Sorag-jogap

LBank alyş-çalyş kanunymy?

Hawa, LBank 5+ ýyllyk iş tejribesi bolan kanuny alyş-çalyş.

LBank nädip pul gazanýar?

LBank öndüriji we alyjy tölegleri arkaly pul gazanýar. Mundan başga-da, torlar tarapyndan salynýan tölegleri alýar.

LBank-dan nädip pul goýup / çykaryp bilerin?

Ulanyjylar MasterCard, eWallets we cryptocurrencies arkaly goýup bilerler. LBank-dan çykmak üçin ulanyjylar islendik şahsy gapjyga cryptocurrencies iberip bilerler.

LBank ygtybarlymy?

Hawa, LBank 2015-nji ýyldan bäri global ulanyjylara hyzmat edýän ygtybarly platforma bolup durýar.

Thank you for rating.