LBank-da hasaby nädip hasaba almaly

LBank-da hasaby nädip hasaba almaly


LBank hasaby nädip hasaba almaly [PC]

LBank-da e-poçta arkaly hasaba alyň

1. Ilki bilen LBank web sahypasyna girýärsiňiz we ýokarsynyň sag burçundaky [Registrasiýa] düwmesine basyň.
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
2. Hasaba alyş sahypasyny açanyňyzdan soň, [E-poçtaňyzy] giriziň , parolyňyzy düzüň, okanyňyzdan soň [LBank Hyzmat şertnamasyna razy boldum] düwmesine basyň we [Hasaba al] düwmesine basyň .
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
Rememberatda saklaň: Hasaba alnan e-poçta hasabyňyz LBank hasabyňyz bilen berk baglanyşykly, şonuň üçin howpsuzlygy üpjün ediň we baş we kiçi harplary, sanlary we nyşanlary öz içine alýan güýçli we çylşyrymly paroly saýlaň. Netijede, hasaba alnan e-poçta hasaby we LBank üçin parollary takyk ýazyň. Olary üns bilen saklaň.

3. Giriň[Barlag kody] E-poçtaňyza iberildi.
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
3. Bir-iki ädim tamamlandan soň hasabyňyzy hasaba almak tamamlandy . LBank platformasyny we Söwda başlamagy ulanyp bilersiňiz .
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly


LBank-da telefon belgisi boýunça hasaba alyň

1. LBank- a giriň we ýokarsynyň sag burçundaky [Registrasiýa] düwmesine basyň. 2. Hasaba alyş sahypasynda [Codeurt kody] saýlaň, [ Telefon belgiňizi] giriziň we hasabyňyz üçin parol dörediň . Soňra, Hyzmat şertlerini okaň we razy boluň we [Hasaba alyň] düwmesine basyň . Bellik :
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly

LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
 • Parolyňyz sanlaryň we harplaryň utgaşmasy bolmaly. Iň azyndan 8 simwol, bir UPPER CASE harpy we bir san bolmaly.
 • LBank-da hasaba alynmak üçin ugrukdyrylan bolsaňyz, çakylyk koduny (islege görä) dolduryň.

3. Ulgam telefon belgiňize tassyklama kody iberer . Barlag koduny 60 minudyň içinde giriziň .
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
4. Gutlaýarys, LBank-da üstünlikli hasaba aldyňyz .
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly

LBank hasaby nädip hasaba almaly [Mobile]

LBank programmasynda hasaba alyň

1. Göçüren LBank programmaňyzy [ LBank App iOS ] ýa-da [ LBank App Android ] açyň we profil nyşanyna basyň we [Giriş / Registr] düwmesine basyň .
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly

2. [Hasaba al] düwmesine basyň . Hasabyňyz üçin ulanjak [Telefon belgiňizi] we [Parol] giriziň .
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
3. Parolyňyzy we Çakylyk kody düzüň (Meýletin). [LBank Ulanyjy şertnamasyny okaň we ylalaşyň] gapdalyndaky gutujygyny belläň we [Hasaba alyň] düwmesine basyň .
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
7. Hasaba ýazylmagyňyz doly.Indi söwda başlamak üçin girip bilersiňiz!
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
Bellik:
Hasabyňyzyň howpsuzlygy üçin iki faktorly tanamaklygy (2FA) açmagy maslahat berýäris. LBank Google we SMS 2FA-ny goldaýar.
* P2P söwdasyna başlamazdan ozal şahsyýeti barlamak we 2FA tassyklamasyny doldurmaly.


LBank webinde hasaba alyň

1. Hasaba alynmak üçin LBank baş sahypasynyň ýokarky sag burçundaky nyşany saýlaň .
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
2. [Hasaba al] düwmesine basyň .3. Hasabyňyz üçin ulanjak [e-poçta salgyňyzy] we [parolyňyzy] we [Çakylyk kody (islege görä)]
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
giriziň . [LBank Ulanyjy şertnamasyny okaň we ylalaşyň] gapdalyndaky gutujygyny belläň we [Hasaba giriň] düwmesine basyň . 4. E-poçtaňyza iberilen [E-poçta tassyklama kody] giriziň. Soňra [Ibermek] düwmesine basyň .5. Barlamak kody e-poçtaňyza iberiler. 6. Hasaba ýazylmak doly.Indi söwda başlamak üçin girip bilersiňiz!
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly

LBank-da hasaby nädip hasaba almaly

LBank-da hasaby nädip hasaba almaly

LBank-da hasaby nädip hasaba almaly


LBank programmasyny göçürip alyň

LBank App iOS göçürip alyň

1. LBank programmamyzy App Store-dan göçürip alyň ýa-da LBank-a basyň - Bitcoin Crypto satyn alyň

2. [Get] düwmesine basyň .
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly
3. Gurluşyň tamamlanmagyna garaşyň. Soňra programmany açyp, LBank programmasyna ýazylyp bilersiňiz.
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly


LBank App Android-i göçürip alyň

1. Aşakdaky programmany LBank-a basyp, telefonyňyzda açyň - Bitcoin Crypto satyn alyň . 2. Göçürip almak üçin [Gurmak]

düwmesine basyň . 3. LBank programmasynda hasaby hasaba almak üçin göçüren programmaňyzy açyň.
LBank-da hasaby nädip hasaba almaly

LBank-da hasaby nädip hasaba almaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Programmany kompýutere ýa-da smartfona göçürip almak zerurmy?

.Ok, hökman däl. Registrationönekeý hasap açmak we döretmek üçin kompaniýanyň web sahypasyny dolduryň.


Poçta gutumy nädip üýtgetmeli?

Hasabyňyzyň e-poçtaňyzy üýtgetmeli bolsaňyz, hasabyňyz azyndan 7 günüň dowamynda 2-nji derejeli şahadatnamany geçmeli, soňra aşakdaky maglumatlary taýýarlamaly we müşderi hyzmatyna tabşyrmaly:
 • Üç sany tassyklama suratyny beriň:
  1. Şahsyýetnamanyň / pasportyň öň görnüşi (şahsy maglumatlaryňyzy anyk görkezmeli)
  2. Şahsyýetnamanyň / pasportyň tersine
  3. Şahsyýetnamanyň / pasportyň maglumat sahypasyny we gol kagyzyny saklamak, kagyz ýüzüne ýazyň: xxx poçta gutusyny xxx poçta gutusyna, LBank, häzirki (ýyl, aý, gün), goly üýtgediň, suratyň mazmunynyň we şahsy goluňyzyň aýdyň görünýändigine göz ýetiriň.
 • Iň soňky zarýad beriş we geleşik taryhynyň skrinshoty
 • Täze e-poçta salgyňyz

Arza tabşyrandan soň, müşderi hyzmaty 1 iş gününiň içinde poçta gutusyny üýtgeder, sabyr ediň.

Hasabyňyzyň howpsuzlygy üçin, poçta gutusy üýtgedilenden soň, yzyna almak funksiýaňyz 24 sagat (1 gün) elýeterli bolmaz.

Meseleňiz bar bolsa, LBank-nyň resmi e-poçta salgysyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris: [email protected] , biz size çyn ýürekden, dostlukly we gyssagly hyzmat ederis. Şeýle hem, iň soňky meseläni ara alyp maslahatlaşmak üçin iňlis jemgyýetine goşulmagyňyzy hoşal edýäris (Telegram): https://t.me/LBankinfo .


LBank-dan e-poçta alyp bolmaýar?

Aşakdaky proseduralary mylaýymlyk bilen ýerine ýetiriň:
 1. Hasaba alnan e-poçta hasabyňyzy barlaň we dogrudygyna göz ýetiriň.
 2. E-poçta gözlemek üçin e-poçta ulgamyndaky spam bukjasyny barlaň.
 3. E-poçta serweriňizdäki ak sanaw LBank e-poçta.
Aşakdaky hasaplary ak sanawyňyza goşuň:

[email protected]

[email protected]
 1. E-poçta müşderisiniň adatça işleýändigine göz ýetiriň.
 2. Outlook we QQ ýaly meşhur e-poçta hyzmatlaryny ulanmak maslahat berilýär. (Gmail e-poçta hyzmaty maslahat berilmeýär)
Haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, resmi e-poçta hyzmatymyz, [email protected] bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we size iň kanagatlanarly hyzmat bereris. Goldawyňyz we düşüneniňiz üçin ýene-de bir gezek sag bolsun aýdýaryn!

Şol bir wagtyň özünde, iň soňky maglumatlary (Telegram) ara alyp maslahatlaşmak üçin LBank dünýä jemgyýetçiligine goşulyp bilersiňiz: https://t.me/LBankinfo .

Onlaýn müşderi hyzmatynyň iş wagty: 9:00 - 21:00 PM

Talap ulgamy: https://lbankinfo.zendesk.com/hc/zh-cn/requests/new

Resmi e-poçta: [email protected]
Thank you for rating.